รายละเอียดการสมัครเรียน

ㆍ ยืนยันการเรียนแจ้ง ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ภาษาอังกฤษ และ เบอร์โทรศัพท์ ให้กับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะสำรองที่ให้เมื่อได้รับยอดชำระค่าเรียนแล้วเท่านั้น

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

ㆍPBA ไม่มีนโยบาย refund ในการสมัครเรียนคลาสใดๆ เว้นแต่เป็นการยกเลิกคลาสที่เกิดขึ้นจากการประกาศแจ้งจาก PBA

ㆍผู้เรียนที่สมัครเรียนล่วงหน้าและไม่สามารถมาเรียนในวันที่มีคลาสไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ สามารถให้ท่านอื่นมาเรียนแทนได้ แต่ไม่สามารถโอนย้ายการเรียน

ไปยังคลาสอื่นๆ โดยหากให้ผู้อื่นมาเรียนแทนโปรดแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3วันก่อนเรียน

ㆍในกรณีท่านที่ไม่สามารถมาเรียนได้และไม่สามารถหาผู้เรียนแทนทีมงานยินดีช่วยประกาศเพื่อส่งต่อคลาสให้ท่านอื่น และในขั้นตอนเจรจาส่งต่อขอให้ท่านประสานงานโดยตรงกับผู้รับต่อคลาสโดยไม่ต้องผ่านทีมงาน

 

หมายเหตุ:

ㆍผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน รายชื่อต้องตรงกับผู้เข้าเรียน หากมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้า ขออนุญาตปฏิเสธ

การเข้าเรียน โดยไม่มีเงื่อนไข

ㆍPBA มีสิทธิในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเรียน

ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของสถาบัน

Sincerely,

PBA World